Dostawa nowych akumulatorów AML120-12 oraz kondensatorów DC wraz z wymianą w centralnym zasilaczu UPS zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 12 00 , fax. 41 200 12 10
 • Data zamieszczenia: 2019-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 12 00, fax. 41 200 12 10
  REGON: 29100937200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych akumulatorów AML120-12 oraz kondensatorów DC wraz z wymianą w centralnym zasilaczu UPS zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych akumulatorów AML120-12 oraz kondensatorów DC wraz z wymianą w centralnym zasilaczu UPS zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce. 2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ. 3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia oraz wglądu do dokumentacji powykonawczej instalacji, stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego w celu uzyskania niezbędnych informacji dla rzetelnego i kompletnego przygotowania oferty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej ustala się na dzień 18.02.2019r. godz. 09:00 (w siedzibie Starostwa, III piętro, pok. 335).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31431000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną