Dostawa materiałów biurowych, maszyn biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych, maszyn biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ: a) materiałów biurowych, b) maszyn biurowych: niszczarek, laminatora biurowego, gilotyn biurowych, c) materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych. 2. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. Opis części zamówienia zawarty został w części B rozdz. III SIWZ.. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla każdej części zamówienia) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Harmonogram dostaw”. 4. Wykonawca oblicza cenę oferty w Dodatku nr 2A i/lub 2B i/lub 2C do SIWZ – „Formularz cenowy”, które stanowić będą odpowiedni załącznik do oferty wykonawcy składanej na wybrane części zamówienia. Cena ma obejmować wszystkie koszty, które poniesie zamawiający, łącznie z dostawą przedmiotu zamówienia i jego rozładunkiem w siedzibach zamawiającego wg wyszczególnienia znajdującego się w Załączniku nr 1 do SIWZ (al. IX Wieków Kielc 3, ul. Sienkiewicza 63, ul. Sienkiewicza 27, ul. Św. Leonarda 1). 5. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (w Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 6. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 7. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 8. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji każdej części zamówienia, rozliczeń, warunki gwarancji oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4A, 4B i 4C do SIWZ – Wzór umowy. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną