Dostawa czasopism krajowych w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla Biblioteki Głównej i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Świetokrzyskiej w 2019 roku

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 424 150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2018-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 424 150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 169500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czasopism krajowych w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla Biblioteki Głównej i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Świetokrzyskiej w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czasopism krajowych w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla Biblioteki Głównej i innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego w ramach prenumeraty na rok 2019 zgodnie zał. nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę kompletnych roczników czasopism za 2019 r. (od nr pierwszego do ostatniego) bez względu na czas ukazania się i formę (np. łączenie się tytułów) poszczególnych numerów czasopism. Dostawa wszystkich woluminów i numerów zamówionych tytułów rocznika 2019 z uwzględnieniem opóźnień wydawniczych, - zapewnienie bezpłatnego dostępu on – line do czasopism posiadających taką wersję przysługującego Zamawiającemu z tytułu prenumeraty drukowanej. Wykonawca zapewnia od 2 stycznia 2019 r. dostęp do zamówionych czasopism w wersji online poprzez przekazanie kodów dostępu. Szczegółowe warunki wykonywana umowy w tym sposób dostaw, rozpatrywania reklamacji, warunki rozliczenia się określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Zamówienie podlega realizacji sukcesywnie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., z tym zastrzeżeniem iż zamówienie będzie realizowane od ukazania się pierwszego numeru czasopisma za 2019 r. (nawet gdy ukaże się w 2018r.) do skompletowania pełnego rocznika (nawet gdy ukaże się po 2019 r.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną