Dostawa bonów towarowych dla pracowników WOMP w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 479 701 , fax. 413 479 702
 • Data zamieszczenia: 2018-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
  ul. Karola Olszewskiego
  25663 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 479 701, fax. 413 479 702
  REGON: 29052638400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla pracowników WOMP w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników WOMP w Kielcach o następujących nominałach: 50 zł w ilości 997 szt., 20 zł w ilości 911 szt., 10 zł w ilości 349 szt. . Pod pojęciem „bony towarowe” należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela będące środkiem płatniczym uprawniającym do zakupu towarów i usług w placówkach handlowo – usługowych. Zamawiający nie dopuszcza wersji elektronicznej bonów towarowych. Bony towarowe muszą zapewniać możliwość ich realizacji w wielobranżowych punktach handlowych na terenie miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego zapewniające szeroki wybór artykułów spożywczych i przemysłowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną