Dostawę sprzętu komputerowego

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 12 00 , fax. 41 200 12 10
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 12 00, fax. 41 200 12 10
  REGON: 29100937200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci dysków serwerowych oraz pamięci RAM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi oraz zakresem ilościowym określono w Załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacje techniczne (OPZ). 3.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wskazane tam oznaczenia producenta, nazwy, znaki towarowe producenta lub miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego. Wszystkie wymienione w OPZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowy sprzęt bez śladów użytkowania i posiadający stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, o parametrach co najmniej takich, jak określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca dostarczy sprzęt pochodzący z oficjalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 5.Minimalny okres gwarancji został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 6.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną