Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 424 150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2019-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 424 150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 16950000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudową instalacji zewnętrznych: gazu, ciepłowniczą, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, elektryki oraz wody a także budową instalacji zewnętrznych: wody, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i drenażu. Całość inwestycji zawiera się na działkach nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 obręb 0011 w rejonie Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach. W skład kompleksu lekkoatletycznego wchodzą: – boisko o nawierzchni sztucznej o wymiarach 105x68m, – bieżnia okrężna 400m z ośmioma torami na prostej i sześcioma torami okrężnymi, – rów z wodą do biegów z przeszkodami, – skocznia do skoku wzwyż, – jednokierunkowa skocznia do skoku o tyczce, – jednokierunkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku, – rzutnia do pchnięcia kulą, – rzutnia do rzutu młotem – pełniąca funkcję terenu rozgrzewkowego, – częściowo zadaszona trybuna dla publiczności. Zagospodarowanie terenu wokół w/w elementów obejmuje wykonanie dróg dojazdowych, chodników oraz budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Przewiduje się wykonanie ogrodzenia stadionu wraz z niezbędnymi bramami i furtkami oraz elementów małej architektury (siłownia, ławki, itp.) 2. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera:  Dokumentacja projektowa - załącznik nr 2.1  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2.2  Pozwolenie na budowę (Decyzja nr 576/2017) - załącznik nr 2.3 Przedmiary robót (załącznik nr 2.4), które Zamawiający załączył do SIWZ mają znaczenie pomocnicze i nie stanowią elementu dokumentacji projektowej, z uwagi na przewidziany ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną