Bieżąca konserwacja dróg powiatowych w zakresie robót odwodnieniowych na terenie powiatu kieleckiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca konserwacja dróg powiatowych w zakresie robót odwodnieniowych na terenie powiatu kieleckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót odwodnieniowych w ramach bieżących konserwacji dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w roku 2019. Roboty będą wykonywane interwencyjne w miarę zaistniałych potrzeb po uprzednim pisemnym złożeniu zlecenia (dyspozycji) przez zamawiającego, w którym będą wyszczególnione odcinki lub/i miejsca oraz zakresy robót (w tym nazwy drogi/dróg). Zamawiający przyjmuje do wykonania szacunkowe zakresy robót oraz ich ilości, t.j.: - renowacja rowów śr. głębokości do 35 cm – 40000 mb, - renowacja rowów śr. głębokości powyżej 35 cm – 17000 mb, - ścinanie poboczy (śr. gr. namułu 15 cm) – 103000 m2, - wymiana rur bet. Ø40 pod zjazdami – 200 mb, - wymiana rur bet. Ø50 pod zjazdami – 80 mb, - oczyszczenie przepustów Ø40 i Ø50 z namułu (śr. zamulenie 50%) – 340 mb, - oczyszczenie przepustów Ø60 i Ø80 z namułu (śr. zamulenie 50%) – 30 mb, - wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur bet. Ø40 – 8 szt., - wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur bet. Ø50 – 4 szt. Zamawiający zastrzega, że w/w roboty odwodnieniowe mogą ulec zmianie w poszczególnych asortymentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną