Adaptacja pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku Onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 126323300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku Onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku Onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne –wentylacja i klimatyzacja instalacji chłodniczej zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo- finansowym – Załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną